ФОНДАЦИЯ “РОТАРИ”

Фондацията на Ротари към Ротари Интернашънъл е основана през 1917 г. като дарителски фонд. Конгресът през 1928 г. й дава името Фондацията на Ротари. През 1931 г. Фондацията става корпорация, играеща ролята на попечител и инвестиционен съветник, а през 1983 г. се преобразува в корпорация с идеална цел съгласно законите на щата Илинойс, САЩ. Фондация Ротари се финансира единствено от доброволни дарения на ротарианци и приятели на Ротари. Управлява се от своите попечители единствено с благотворителна и образователна цел, в съответствие със своята регистрация и устав.
Фондацията на Ротари има две основни направления на дейност: програми и набиране на средства. Паричните фондове директно финансират дейностите по програмите. Програмите на Фондацията на Ротари се делят на три основни групи:
• образователни, с които се финансират посланическите стипендианти и културния обмен;
• хуманитарни, които финансират множество програми в помощ на хората от развиващите се страни;
• Полио Плюс – глобалната програма на Ротари, имаща за цел да унищожи полиомиелита навсякъде по света.
Това, което прави фондацията уникална, е тригодишният й цикъл на финансиране и механизмът за участие в програмите, известен като SHARE (споделям). Чрез този тригодишен цикъл дарените през дадена година средства се инвестират в продължение на три години преди да бъдат използвани. Така всеки дарен долар се влага директно в програмите, а единствено печалбите от инвестициите се използват за покриване на административните разходи. През годините, в които инвестициите са донесли добри приходи, фондацията е успяла да насочи допълнителните средства за финансиране на програми.
SHARE е система, използвана от фондацията за разпределяне на средства за нейните програми. Ротарианците са членове на Ротари клубовете. Ротари клубовете са организирани в административни единици – дистрикти. Даренията за фондацията се категоризират от дистрикта. В края на фискалната година даренията от всеки дистрикт се разпределят, като 50% отиват във Фондацията на Ротари (известна като Световен фонд), а 50% – във фонда на дистрикта след 3 години.
Дистриктите могат да избират как да изразходват своите фондове. Фондацията използва Световния фонд за субсидиране на някои програми, достъпни за всички дистрикти. Системата позволява на дистриктите и фондацията да споделят при вземането на решение как най-добре да се използват даренията на ротарианците.
Фондация “Ротари” получава дарения на обща стойност над 70 млн. долара годишно и дава около 65 млн. долара всяка година в помощ на хуманитарни и образователни програми, осъществявани от клубове и дистрикти.
Даренията могат да се внасят в три фонда:
В Годишния програмен фонд постъпват вноски за годишните програми и сумите се използват за финансиране на помощите и наградите на Фондацията. Средствата се изразходват приблизително в рамките на три години от тяхното внасяне. Инвестиционните приходи от тези вноски през въпросния период се използват за финансиране на дейности, свързани с програмите, за развитие на фонда, за общите административни разходи на Фондацията на Ротари.
Постоянният фонд е дарителски и само постъпленията от него се използват за подпомагане на програмите на Фондацията. Целта му е да осигури минимално ниво на активност по програмите и да улеснява новите програми, както и разширението на старите за в бъдеще. РИ насърчава ротарианците, които обмислят възможността да дадат специално дарение за Постоянния фонд в чест на приближаващия стогодишен юбилей на Ротари и в израз на своя ангажимент към Ротари като към движение за вековете и световен лидер в международните общественополезни начинания.
Фондът Полио Плюс плаща за всички помощи, които се отпускат в подкрепа на програмата Полио Плюс и на нейната цел – премахването на полиомиелита от света с потвърждение към 2005 г, когато Ротари ще навърши 100 години. Донорите могат да направят специални дарения за този фонд.
Всеки долар, дарен от ротарианци, подпомага хуманитарните и образователните програми, които им дават възможност да разширят своята служба в международен мащаб. Клубове и дистрикти кандидатстват и получават субсидии от Фондацията за осъществяване на много стойностни проекти по целия свят.
Целта на Фондацията на Ротари е да подпомага разбирателството и приятелските отношения между хората от различни народи, като развива практични и ефективни програми от хуманитарен, помощен, образователен или друг благотворителен характер.
Мисията на Фондацията на Ротари е да подкрепя усилията на Ротари интернашънъл за осъществяване на Целта на Ротари, на Мисията на Ротари и за постигането на световно разбирателство и мир посредством хуманитарни, образователни и културни програми на местно, национално и международно ниво.
Президентът на РИ назначава 13 попечителя с одобрението на Борда на директорите на РИ. Уставът на Фондацията предвижда попечителите да определят своите комисии и индивидуални отговорности. Председателят на попечителите назначава членовете и председателите на всички комисии и подкомисии. Имената на комисиите на попечителите и на техните членове се публикуват в Официалния указател.
Генералният секретар е главният административен и финансов ръководител на Фондацията на Ротари и е на пряко подчинение на попечителите и председателя, като отговаря за изпълнението на политиката на попечителите, за общото управление и администрация на корпорацията.
Много проекти по 3-Н и програмата за съфинансиране се наблюдават от независими ротариански доброволци, на които попечителите възлагат да направят оценка на ефективността на отпуснатите помощи за постигане на целите на проекта.