Ротарианските награди за млади лидери (RYLA) е структурирана програма на РИ за младежи обикновено на възраст между 14 и 18 или между 19 и 30-годишна възраст. Тези възрастови групи са избрани така, че да отговарят на различните потребности в зависимост от различната степен на съзряване на младите хора. Бордът на директорите на РИ насърчава клубовете и дистриктите да обмислят възможността да поканят младежи с лидерски потенциал, които са в социално или икономически неизгодно положение, за участие в програмите RYLA.